TÄIENDUSKOOLITUSASUTUSE NIMETUS: MTÜ UUS SILD

Täiskasvanuhariduse majandustegevusteade nr. 182377

 

 1. Õppekava nimetus:

Pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia täienduskoolitus

 

 1. Õppekava koostamise alus:

Kondiiter, tase 4 (kompetentsid B.2.1-B.2.5)

Pagar, tase 4 (kompetentsid B.2.1- B.2.5)

 

 1. Eesmärk ja õppeväljundid

Eesmärk: Õpetusega taotletakse, et õpilane oskab tagada valmistab pagari- ja kondiitritooteid kasutades töövahendeid ja seadmeid vastavalt tööohutusjuhenditele ning järgides toiduhügieeninõudeid;

Õpiväljundid: Sterilisatsioonitehniku koolituse lõpunu

 • valmistab erinevaid taignatooteid ning nendest pagaritooteid;

 • valmistab torte ja kooke etteantud tehnoloogilise kaardi põhjal, kasutades erinevaid kreeme ja kaunistuspooltooteid;

 • analüüsib erinevate toodete kvaliteeti leides vead ja nende tekkimise põhjused

 1. Sihtgrupp ja õppealustamise tingimused

Sihtgrupp: Erialase tasemehariduseta ja vananenud oskustega töötajad (kokad, abikokad, kondiitrid), kellel on vajadus erialase pagari- ja kondiitritoodete valmistamise täienduskoolituste järele. Toitlustusvaldkonnas töötavad isikud, kes soovivad täiendada teadmisi ja oskusi pagari-ja kondiitri eriala valdkonnas, et olla konkurentsivõimelisem tööturul. Samuti ilma erialase ettevalmistuseta FIE-d, eraisikud, kes tegelevad pagari- ja kondiitritoodete valmistamisega.

Õppe alustamise tingimused: Puudub.

 1. Õppe maht, õppe ülesehitus, õppekeskond ja õppevahendid

Õppe maht ja ülesehitus: Koolituse kogumaht on 200 õppetundi, millest 80 tundi auditoorset tööd, 120 tundi praktikat töökeskonnas.

Õppekeskkond: Õpe toimub statsionaarses ja mittestatsionaarses õppevormis. Osalejatele on koolituskeskuse poolt tagatud õppemiseks vajalikud vahendid. Isiklikud töövahendid soetab õppija ise.

 

 1. Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja –materjalid

Mooduli nimetus,

Õppe ülesehitus ja maht

Õppeväljundid

Õppemeetodid

Pagari valmistamise tehnoloogia.

Auditoorne töö 32 tundi

Praktika 50 tundi • Toorainete kasutamine ja ettevalmistamine  

 • Masinate ja seadmete, väiketöövahendite kasutamine, ohutus  

 • Pärmitaigen- ja pärmitaignatooted  

 • Lehttaigen ja lehttaignatooted

 • Liivataigen ja liivataignatooted

 • Biskviittaigen ja biskviittaignatooted  

 • Keedutaigen, õhuline taigen, suhkruline taigen ning tooted nendest

 • Kaunistusmaterjalide valmistamine.

Loeng ja praktikum

Kondiitritoodete valmistamise tehnoloogia.

Auditoorne töö 48 tundi

Praktika 70 tundi

 • Toorainete ettevalmistamine  

 • Masinate ja seadmete, väiketöövahendite ohutu kasutamine  

 • Pärmi-,leht-, pärmileht-, liiva-, keedu- ja biskviittaignast valikpagaritoodete (sh. tordid, koogid, rullbiskviidid, keeksid, küpsised) valmistamine

 • Tortide ja kookide valmistamise tehnoloogia, kompositsioon ja kaunistamine

 • Erinevate kreemide, täidiste, glasuuride, kaunistuspooltoodete valmistamine, kompositsioon ja kaunistamine

Loeng ja praktikum

 

 1. Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on saavutanud õppekava õpivaljundid ja sooritanud lõpetamiseks vajaliku lõpueksami, mis koosneb teoreetilisest osast (test) ja praktilisest ülesandest (õppija valmistab koolitaja juhendamisel tehnoloogilisele kaardile vastavaid pagari- ja kondiitritooteid).

 

 1. Väljastatavad dokumendid

Õpiväljundid omandatud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus.

Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise ja läbitud teemade kohta.

 1. Koolitaja kvalifikatsioon

Juri Tiner: Haridus: Tallinna Polütehnilise kaubandus

kesk-eriharidus (toitlustusteenindus); Juril on pikaajaline kogemus koolituste läbiviimisel nii õpilastele kui ka täiskasvanutele (töötud, vaegkuuljad jt). Ta tunneb professionaalseid köögiseadmeid.

Lektori täiskasvanute koolitamise kogemus:  40 a.