1200px Kindlused Narva je kaldal

Leonardo da Vinci PLM projekt „Edukas ettevõttepraktika - parem tulevik riskigrupis olevatele naistele“, 2012-2013

Leonardo da Vinci programmi alaprogramm „Tööturul olevad inimesed (People in the Labour Market, PLM)“

Projekt on suunatud tööturul olevate naistele Narva, Narva-Jõesuu ja Sillamäe linnadest ning Vaivara vallast. Projektis osaleb kokku 12 inimest vanuses alates 40 aastat. Projekt on suunatud riskigruppi kuuluvatele inimestele: töötud naised, kes on üldjuhul eesti keelest erineva emakeelega.

Projekti raames toimub kutsealane praktika Saksamaal ja Itaalias: 6 inimest hooldajana või/ ning puhastusteenindajana Saksamaal ning 6 inimest hooldajana Itaalias. Praktika kestus on neli nädalat (1 kuu). 

Praktika toimub ajavahemikul sügis 2012 – suvi 2013. Kõik projektis osalevad hooldustöötajad on läbinud kutsealase koolituse (minimaalselt 240 akadeemilist tundi, maksimaalselt 320 akadeemilist tundi, s.h. kutsealase saksa keele moodulid), s.h. praktilise väljaõppe ning saksa keele kutsekeele kursuse. Kõik projektis osalevad puhastusteenindajad on eelnevalt läbinud praktilise kutsealase koolituse mahus 40 akadeemilist tundi.

Praktikale eelneb saksa keele ja inglise keele intensiivkursus (Saksamaale praktikale suunduvate osalejate puhul saksa keel; Itaaliasse - inglise keel). Kursusel õpitakse eriala puudutavaid termineid, kinnistatakse sõnavara, arendatakse igapäevase suhtluskeele kasutamisjulgust ja eneseväljendusoskust igapäevaseks suhtlemiseks. Eelkõige arendatakse rääkimis- ja kuulmisoskust, aga ka lugemis- ja kirjutamisoskust. Kursuse maht on 40 akadeemilist tundi. Kursuse lõppedes väljastatakse tunnistus.

Olulised läbivad teemad, mida projekti jooksul käsitletakse:

*elukestva õppe toetamine ja sellele kaasaaitamine riskirühma kuuluva sihtgrupi hulgas, *elukestva õppe huvipakkuvuse ja kättesaadavuse parandamine,

*koostöö edendamine koolitus- ja töömaailma vahel,

*võrdsete võimaluste loomine riskirühma kuuluva sihtgrupi jaoks,

 *koolitusi pakkuvate asutuste koostöö kvaliteedi tõstmine.

Kõigile praktikal osalejatele väljastatakse Europass Mobility tunnistus ja vastuvõtvate asutuste tunnistused.

Europass Mobility tunnistus on dokument, kuhu on kirja pandud kõik oskused, mis inimene on omandanud mõnes teises Euroopa riigis õppimise või koolituse eesmärgil viibitud ajavahemikul.

elukestvaoppe

©2018 MTÜ Uus Sild. All Rights Reserved.

Search