TÄIENDUSKOOLITUSASUTUSE NIMETUS: MTÜ UUS SILD

Täiskasvanuhariduse majandustegevusteade nr. 182377

 

 1. Õppekava nimetus:

Sterilisatsioonitehnik

 

 1. Õppekava koostamise alus:

Sterilisatsioonitehniku kutsestandart, tase 4.

 

 1. Eesmärk ja õppeväljundid

Eesmärk: Õpetusega taotletakse, et õpilane oskab tagada kliendile ohutu ja kvaliteetne

tervishoiuteenus ja valtida tervishoiuteenusega seotud infektsioonide teket.

Õpiväljundid: Sterilisatsioonitehniku koolituse lõpunu

 • Moistab erialase töö pohimõtteid ja aktuaalseidprobleeme ning vastutab oma erialal tööulesannete täitmise eest.

 • Tagab kliendile ohutu ja kvaliteetse tervishoiuteenuse kättesaadavuse vältides tervishoiuteenusega seotud infektsioonide teket.

 • Rakendab koostöös tervishoiu ja teiste valdkondade spetsialistidega meeskonnatöö põhimõtteid ja pöhjendab oma seisukohti arusaadavalt ja üksikasjalikult.

 • Mõistab ettevõtluse toimimise pohimõtteteid ja seostab erialase ettevalmistuse rakendamise võimalustega tööturul ning planeerib oma karjääri.

 1. Sihtgrupp ja õppealustamise tingimused

Sihtgrupp: Inimesed, kes soovivad omandada meditsiiniseadmete hooldamise teadmisi ja

oskusi.

Õppe alustamise tingimused: Põhiharidus.

 1. Õppe maht, õppe ülesehitus, õppekeskond ja õppevahendid

Õppe maht ja ülesehitus: Koolituse kogumaht on 144 õppetundi, millest 96 tundi auditoorset tööd, 48 tundi praktikat töökeskonnas.

Õppekeskkond: Õpe toimub statsionaarses ja mittestatsionaarses õppevormis. Osalejatele on koolituskeskuse poolt tagatud õppemiseks vajalikud vahendid. Isiklikud töövahendid soetab õppija ise.

 

 1. Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja –materjalid

Mooduli nimetus,

Õppe ülesehitus ja maht

Õppeväljundid

Õppemeetodid

 1. Meditsiiniseadmete hooldamine


Auditoorne töö 40 tundi

Praktika 20 tundi

1.Transpordib meditsiiniseadmed vastavalt kehtivatele juhenditele, järgides infektsioonikontrolli ja tööohutuse nõudeid ning kasutades ergonoomilisi töövõtteid.

2. Valib vastavalt tööülesandele puhastusja desinfektsiooni meetodi ning töörežiimi.

3. Puhastab meditsiiniseadmed mehaaniliselt või sobivat puhastusseadet (nt pesurdesinfektor) kasutades.

4. Kontrollib meditsiiniseadmete funktsionaalsust visuaalselt ja kinesteetiliselt vastavalt asutuses kinnitatud tööohutuse nõuetele.

5. Hooldab meditsiiniseadmeid vastavalt tootjapoolsele juhendile

Loeng ja praktikum

 1. Meditsiiniseadmete komplekteerimine ja pakendamine


Auditoorne töö 20 tundi

Praktika 10 tundi

1. Komplekteerib meditsiiniseadmed vastavalt meditsiiniseadmete nimetusele, kasutaja tellimusele ja asutuses kehtestatud korrale.

2. Pakendab ja markeerib meditsiiniseadmed vastavalt seadme suurusele ja tellija vajadusele.

3. Koostab komplekteeritud pakendile nõuetele vastava dokumentatsiooni ja lisab sterilisatsiooniprotsessi kontroll- ja bioloogilised indikaatorid.

Loeng ja praktikum

 1. Meditsiiniseadmete steriliseerimine

Auditoorne töö 16 tundi

Praktika 8 tundi

 1. Steriliseerib meditsiiniseadmed vastavalt juhendile.

 2. Tunneb sterilisatsiooniseadmed -ja masinad.

 3. Lõpetab sterilisatsiooniprotsessi vastavalt asutuses kehtestatud korrale.

Loeng ja praktikum

 1. Ettevõtluse alused

Auditoorne töö 20 tundi

Praktika 10 tundi

 1. Töötervishoid ja tööohutus, s.h. esmaabi

 2. Asjaajamine ja dokumendihaldus

 3. Suhtelmisealused

Loeng ja praktikum

 

 1. Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on saavutanud õppekava õpivaljundid ja sooritanud lõpetamiseks vajaliku lõpueksami, mis koosneb teoreetilisest osast (test) ja praktilisest ülesandest (situatsioonülesande lahendamine).

 1. Väljastatavad dokumendid

Õpiväljundid omandatud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus.

Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise ja läbitud teemade kohta.

 1. Koolitaja kvalifikatsioon

Natalja Metelitsa:

Haridus: Tallina Meditsiinikool- Üldõde

kõrgharidus; täiskasvanute koolitaja/ andragoog VI kutsetunnistus. Natalja on valitud Ida-Virumaa 2009. a. Aasta Koolitajaks. 

Lektori täiskasvanute koolitamise kogemus:  11 a.